Регистрация

Моля попълнете следната регистрационна форма, след което изтеглете тази декларация, попълнете я и подпишете саморъчно и я изпратете на имейл office@choircomp.org