Регламент

XLII Международен хоров конкурс „Проф. Г. Димитров” ще се проведе от 12 (четвъртък) – до 15 (неделя) септември, 2024 г. в гр. Варна, България.

  1. В Конкурса могат да участват само хорове от певци-любители (това не се отнася за художествените ръководители).
  2. Хоровете се състезават в четири категории:
    I КАТЕГОРИЯ – Смесени хорове (до 45 изпълнители)
    II КАТЕГОРИЯ – Еднородни хорове – женски и мъжки (до 40 изпълнители)
    III КАТЕГОРИЯ – Камерни хорове – смесени и еднородни (от 12 до 24 изпълнители)
    IV КАТЕГОРИЯ – Детски и детско-юношески хорове (до 40 изпълнители)

Забележка: В IV категория могат да участват изпълнители до навършени 17 години, считано до датата на Конкурса. Те трябва да са родени след 12 септевмри, 2007 г. Допуска се до 10% от хористите да надвишават тази възраст.

3. Хоровете могат да се състезават по желание в повече от една категория.

4. Конкурсът се провежда в един тур.

5. Програмата в категориите е по избор. Тя трябва да съдържа произведения най-малко от два стила, избрани между следните:
а) Ренесанс и Барок (от XIV век до средата на XVIII век);
б) Класицизъм (XVIII век);
в) Романтизъм (XIX век);
г) Съвременна музика (XX – XXI век).

Забележка: За категориите I, II и III се допуска едно от произведенията да бъде с инструментален съпровод.

6. Програмата на всеки хор трябва да включва задължително:
а) Едно хорово произведение на композитор от националността на представящия се хор (по избор);
б) Една задължителна песен от български композитор, която се предоставя от Организационния комитет на Конкурса.

Забележка: Условията в т. 5 не се отнасят за IV категория. Детските хорове се явяват със свободна програма по избор на диригента. Хоровете от тази категория трябва да спазят условията в т. 6. Само за IV категория се допуска две от произведенията да бъдат с инструментален съпровод.

Общото времетраене на представянето на хора на конкурсния подиум да е:
а) не по-малко от 15 мин;
б) не повече от 25 мин. (отнася се за всички категории).
Времето се измерва за реално изпълнение на програмата на хора (чиста музика) и не включва появата и напускането на конкурсния подиум. Хор, който не е спазил това условие, се санкционира с отнемане на 2 точки от общото му представяне.

7. Подреждането на творбите в програмата на Конкурса е по избор на диригента.
Забележка: Редът на програмата се заявява предварително в Организационния комитет до 30 юли, 2024 и не подлежи на промяна.

8. Всички конкурсни прояви се провеждат пред публика.
Редът за явяването на хоровете от отделните категории се определя чрез жребий от комисия, определена от Организационния комитет.
Хоровите колективи, които желаят да вземат участие в повече от една категория, трябва да подготвят различна програма за всяка отделна категория. Хорът, неспазил тези изисквания, ще бъде санкциониран с отнемане на 2 точки от общото му представяне.

9. Изпълненията на хоровете ще бъдат оценявани от Международно жури по следните критерии: интонация, точен прочит на партитура, стил и ансамбъл, подбор на репертоар, сценично поведение.
Забележка: При смяна на тоналността на дадено произведение, диригентът е длъжен да уведоми официално Журито в деня на представянето на хора на сцена.

Решенията на Журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

10. Награди на XLII Международен хоров конкурс „Проф. Г. Димитров” – Варна 2024.

ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА ВАРНА 2023 – 1 000 EURO, диплом и плакет

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ – СМЕСЕНИ ХОРОВЕ
ПЪРВА НАГРАДА – 600 EURO, диплом и плакет
ВТОРА НАГРАДА – 400 EURO, диплом и плакет
ТРЕТА НАГРАДА – 300 EURO, диплом и плакет
ЧЕТВЪРТА НАГРАДА – диплом и плакет
ПЕТА НАГРАДА – диплом и плакет

ВТОРА КАТЕГОРИЯ – ЕДНОРОДНИ ХОРОВЕ
ПЪРВА НАГРАДА – 550 EURO, диплом и плакет
ВТОРА НАГРАДА – 350 EURO, диплом и плакет
ТРЕТА НАГРАДА – 250 EURO, диплом и плакет
ЧЕТВЪРТА НАГРАДА – диплом и плакет
ПЕТА НАГРАДА – диплом и плакет

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ – КАМЕРНИ ХОРОВЕ
ПЪРВА НАГРАДА – 550 EURO, диплом и плакет
ВТОРА НАГРАДА – 350 EURO, диплом и плакет
ТРЕТА НАГРАДА – 250 EURO, диплом и плакет
ЧЕТВЪРТА НАГРАДА – диплом и плакет
ПЕТА НАГРАДА – диплом и плакет

ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ – ДЕТСКИ ХОРОВЕ
ПЪРВА НАГРАДА – 550 EURO, диплом и плакет
ВТОРА НАГРАДА – 350 EURO, диплом и плакет
ТРЕТА НАГРАДА – 250 EURO, диплом и плакет
ЧЕТВЪРТА НАГРАДА – диплом и плакет
ПЕТА НАГРАДА – диплом и плакет

11. Журито присъжда и специални награди, които се връчват от други институции и организации:

а) Специална награда за диригент „Проф. Марин Чонев“ – Наградата се връчва от фамилията на диригента;

б) Специална награда за най-добро изпълнение на българска песен от чуждестранен хор – наградата се връчва от Фондация „Петко Груев Стайнов”;

в) Специална награда за изпълнение на песен от българския композитор Георги Димитров – наградата се връчва от Райчин Димитров, син на композитора;

г) Специална награда за изпълнение на песен от българския композитор Иван Спасов – наградата се връчва от Фондация „Иван Спасов”;

д) Специална награда за млад диригент с най-ярко присъствие на Конкурса– наградата се връчва от Съюза на българските музикални и танцови дейци;

е) Специална награда за хор с най-ярко сценично присъствие на Конкурса – наградата се връчва от Български хоров съюз.

Забележка: Всички награди се изплащат в български лева по официалния банков курс.

12. След приключване на конкурсната програма хоровете-първенци от четирите категории се състезават в отделен конкурс за „Голямата награда – Варна 2024”. Всеки колектив се представя с програма по избор с времетраене до 20 минути. Програмата на хоровете за „Голямата награда – Варна 2024” трябва да бъде различна от конкурсната програма и в нея могат да бъдат включени не повече от 2 произведения изпълнени в предишни турове. Допуска се едно от произведенията да бъде с инструментален съпровод.
Журито има право за вземе решение в Конкурса „Голямата награда – Варна 2024” да участва и хор носител на II-ра награда.

13. Хорът, носител на Голямата награда на XLII Международен хоров конкурс – Варна 2024, ще бъде представен за участие в Международния конкурс за „Голямата европейска награда за хорово пеене” през 2025 година.

14. Хоровете, които желаят да участват в XLII МХК „Проф. Г. Димитров” трябва да изпратят заявление по приложения към този регламент образец най-късно до 31 март, 2024 г. на е-mail: office@choircomp.org или на пощенски адрес:

Международен хоров конкурс „Проф. Г. Димитров”
Община Варна, Дирекция „Култура и духовно развитие”
България, Варна 9000
тел.: ++ 359 52 820 026; ++359 889 919 426 – Артистичен секретар
Web: www.choircomp.org

15. Към заявленията за участие трябва да се приложат:
а) Кратка творческа биография на хора (не повече от 1000 знака в Word format);
б) Кратка творческа биография на диригента (не повече от 1000 знака в Word format);
в) Декларация, че хорът е любителски и че изпълнителите в четвърта категория са родени след 12 септември 2007 г.;
г) Качествени цветни снимки на хора и цветна портретна снимка на диригента (минимално 300 pixels);
д) Записи на изпълнение на хора на аудио, видеокасета, компактдиск или във видео или аудио формат по e-mail с времетраене минимум 15 мин., подготвени в последните 2 години. Записите трябва да съдържат различни по стил произведения и да са с добро качество.

16. Международен хоров конкурс „Проф. Г. Димитров” поема разноските на хоровете за пребиваване във Варна по време на Конкурса – дневни разходи от 12:00 ч. на 12 септември, 2024 г. до 9:00 ч. на 15 септември, 2024 г.
Пътните разноски до Варна и обратно са за сметка на участващия хор.

17. Към всеки участващ в Конкурса хор, освен двама художествени ръководители, се допускат не повече от 2 придружаващи лица (това включва и шофьорите на съставите, които пристигат със собствен транспорт). Допълнителните придружаващи лица над горепосочените лица са на собствени разноски – настаняване и храна.

18. До 16 април 2024 г. Организационният комитет ще отговори писмено на хоровете-кандидати, утвърдени за участие в Конкурса и ще изпрати партитурите на българските песни.

19. До 26 април 2024 г. утвърдените хорове за участие в Конкурса трябва да изпратят:

а) Заглавията на произведенията (без съкращения);

б) Имената на авторите на музиката и текста (без съкращения);
в) Времетраенето на отделните пиеси и реда на изпълнението им;
г) По 8 ясни копия на оригинални партитури за всяка песен, необходими за членовете на журито, включително и песните за участие в Конкурса „Голямата награда – Варна 2023”;
д) По 3 екземпляра списъци с имената и рождените дати на всички лица от пристигащата във Варна група.

Забележка: Заглавията на произведенията и авторите да бъдат изписани на оригинален език с латински букви – с печатен шрифт

20. За участие в Конкурса всеки хор трябва да внесе по сметка:

Централна Кооперативна Банка;
BIG: CECBBGSF;
IBAN: BG36 CECB 9790 3124 1896 00;
Община Варна, Дирекция „Култура и духовно развитие” както следва:

– сума в размер на 300 (триста) EURO на хоров колектив от III категория
– сума в размер на 400 (четиристотин) EURO на хоров колектив от I, II и IV категория.

Хорове, които желаят да участват в повече от една категория, заплащат по 100 EURO допълнително за всяка следваща категория.
Сумата може да се внесе и в брой в касата на Конкурса, но не по-късно от 18:00 ч. на 12 септември, 2024 г.

Всеки хор, утвърден за участие в XLII МХК, е длъжен да внесе депозит „Участие” в размер на 100 EURO в горепосочената сметка не по-късно от 26 април 2024 г. и да изпрати по имейл копие от платежния документ. Депозитът се приспада от общата такса за участие в МХК. При неявяване на хора на Конкурса, депозитът не се възстановява.

Българските хорове са освободени от таксата за участие.

21. Хор, непредставил необходимите документи и незаплатил депозита и таксата в определените за това срокове, губи правото си на участие в Конкурса. Мястото му се заема от следващия класиран за участие хор.

22. Организационният комитет си запазва правото да организира концерти в гр. Варна и съседни градове по време на Конкурса без възнаграждение на изпълнителите. Хоровете са длъжни да изпълняват точно програмата и да участват във всички концерти, съпътстващи Конкурса.

23. Участващите хорове предоставят безвъзмездно на Конкурса авторските си права за излъчване на живо и за осъществяване на аудио-визуални записи (включително за радио и телевизия) на програмата, изнесена от хора по време на Конкурса. Представените нотни материали от участващите хорове остават за архива на Конкурса и не се връщат.

24. Всички записи, направени по време на Конкурса, не се заплащат на изпълнителите.

25. В случай на възникнали спорове при тълкуване на този Регламент, за единствено правилен се счита текстът на български език.