БЪЛГАРСКИЯТ ХОРОВ СЪЮЗ И ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВАТ

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КОМПОЗИЦИИЯ НА ХОРОВИ ПЕСНИ

ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ МАЙСКИ ХОРОВ КОНКУРС „ПРОФ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ “

Конкурсът се провежа с финансовата подкрепа на Министерство на културата

РЕГЛАМЕНТ

  1. Националният конкурс за композиция на хорови песни за Международения майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров “ е част от дейността на Дирекция „Култура и духовно развитие“ – Община Варна и Сдружение „Български хоров съюз“.

2. Конкурсът цели да създаде нови хорови произведения със съвременно звучене и подходяща сложност за различни по състав и възраст хорови формации и  вокални групи за целите на Международен майски хоров конкурс „Проф. Георги димитров “.

3. В конкурса могат да участват български автори или чужди граждани, живеещи в Република България не по-малко от 5 години. Участниците трябва да представят композиции върху текст от български автор в една или повече от следните категории:

I КАТЕГОРИЯ – Смесени хорове
II КАТЕГОРИЯ – Еднородни хорове – женски и мъжки
III КАТЕГОРИЯ – Камерни хорове – смесени и еднородни
IV КАТЕГОРИЯ – Детски и детско-юношески хорове

Забележка:  Композициите за I категория (Смесени хорове) да са от 4 до 8 акапелни гласа, композициите за категориите II (Еднородни хорове – женски и мъжки), III (Камерни хорове – смесени и еднородни)– за не по-малко от 3 акапелни гласа. Композициите за IV категория (Детски и детско-юношески хорове) могат да бъдат до 2-3 или 4 акапелни гласа, или със съпровод.

4. Композициите трябва да са с продължителност не по-голяма от 5 минути и не по-малка от 3 минути, Произведенията трябва да бъдат непубликувани, награждавани по различни поводи или изпълнявани пред публика до момента на участие в Конкурса.

Продължителността на композицията трябва да бъде посочена в партитурата.

5. Българският език на текста на песните в партитурите е задължителен.

 6. Композициите трябва да бъдат замислени като изпълними от любителски хорове.

 7. Композициите трябва да бъдат оформени във формат А4 (вертикално) до максимум 8 страници.

 8. Към всяка партитура трябва да се прикачи копие на оригиналния текст на автора на текста.

 9. НАГРАДИ:

I КАТЕГОРИЯ – Смесени хорове

I награда – 500 лв.

II награда – 250 лв..

II КАТЕГОРИЯ – Еднородни хорове – женски и мъжки

I награда – 500 лв.

II награда – 250 лв..

III КАТЕГОРИЯ – Камерни хорове – смесени и еднородни

I награда – 500 лв.

II награда – 250 лв.

IV КАТЕГОРИЯ – Детски и детско-юношески хорове

I награда – 500 лв.

II награда – 250 лв.

               До 3 поощрителни награди по 100 лв.

10. Творбите, спечелили Първи наградаи по категории, могат да бъдат включени в задължителните песни за участие в следващите издания на Международния майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“.

 11. Спечелилите I и II– награда творби ще бъдат публикувани в специален сборник (хартиен и електронен формат), тиражиран след изданието на Конкурса.

12. Конкурсът е анонимен..

13. Участието в Конкурса може да бъде по електронен път или по пощата. В срок до 05.09.2021 г.  авторите изпращат своите песни (неиздавани и неизпълнявани), напечатани в PDF или на хартиен носител заедно с демо запис в аудио формат, на CD или флашпамет – партитурата, изпълнена на пиано или през програмите за писане на музика на адрес:

Община Варна

Дирекция „Култура и духовно развитие“

Първи национален конкурс

за композиции на хорови песни

за Международен майски хоров конкурс

„Проф. Георги Димитров“

бул. „8-ми приморски полк“ 43

Варна – 9000

Или по електронна поща на имейл: office@choircomp.org .

 14. Всеки плик (или електронно писмо) трябва да съдържа партитурите на песните, демо аудио запис и декларация, с които авторът учавства в Конкурса. При адресиране на на писмото да е изписано: За Националният конкурс за композиция на хорови песни за Международния майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров “.

15. Всеки участник в Конкурса е длъжен да попълни регистрационен формуляр.

Забележка: Регистрационният формуляр съдържа: личните данни и адреса на композитора (фамилия, име, място и дата на раждане, местожителство, националност, телефонен номер,  имейл);  Декларацията, подписана саморъчно от композитора съдържа: удостоверение, че произведението не е публикувано, не е изпълнявано, не е възлагано или участвало в други конкурси, съгласие на автора за публикуване на произведението в специален сборник (хартиен и електронен формат) тиражиран след всяко издание на Конкурса, както и съгласие да бъде изпълнявано от хорове участници в Международния майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“ по време на неговото провеждане. Всяко неспазване на горепосочената декларация води до изключване от Конкурса и загуба на всяко право на награди и споменавания. Формата на регистрационния формуляр може да бъде попълнена в сайта на Международния майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“ www.choircomp.org . Декларацията може да бъде изтеглена от страницата на регистрационния формуляр в сайта.

15. Изпратените партитури да не съдържат  името на композитора и автора на текста или каквито и да е индикации за тяхната идентичност. Името и останалите данни на авторите се съдържат само в регистрационния формуляр.

16. Всеки автор мoже да представи неограничен брой песни.

17. Всяка творба се номерира с номер съответстващ на входящия номер на регистрационния формуляр изпратен от автора заедно с материала. Съответстващите номера се съхраняват от секретариат с подписана декларация за конфиденциалност и се предава на журито на последното заседание след приключване на гласуването и обявяване на резултатите пред публика.

18. Композициите се оценяват от жури в състав не по-малко от 5 изявени личности от музикалния свят, доказали своите компетенции в областта на хоровото пеене.

19. При еднакви общи оценки на 2 и повече наградени творби, наградата се разделя между двамата. По своя преценка журито има право да не присъди определени награди в отделните категории, както и връчването на Голяма награда.

Решението на журито е окончателно и не подлежи на обсъждане

20. Журито оценява творбите анонимно на два етапа по точкова система до 100 точки (средноаритметично число от всички оценки) при определени критерии според статут на журито. В първия етап се излъчват песните достигнали 70 точки.  Във втория етап преминалите 70 точки творби се оценяват отново и се определят наградите във всяка категория според получените оценки. При второто гласуване журито взема окончателно решение след обсъждане.

21. Резултатите от Конкурса се обявяват на специална церемония по награждаването, инициирана в рамките на Хоровите празници и НФДМХ – в гр. Варна от 16 до 19 септември 2021 г.

22. Копията от представените партитури няма да бъдат върнати на авторите и ще останат в хартиения и / или дигиталния архив на Международен майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“.   

  1. Композиторите предоставят на организатора правото да изпълнява, разпространява и издава песните, допуснати до втори етап на Конкурса.
  2. Организационният комитет си запазва правото на промени в регламента, като се задължава своевременно да уведоми участниците за новите условия.

25. Участието в конкурса предполага приемането на неговия регламент.

26. По всички въпроси, които не са изрично предвидени в регламента на Конкурса, се прилагат законовите разпоредби на Република България.

За допълнителна информация можете да се свържете с Организационния комитет:

 Община Варна

Дирекция „Култура и духовно развитие“

Първи национален конкурс

за композиции на хорови песни

за Международен майски хоров конкурс

„Проф. Георги Димитров“

бул. „8-ми приморски полк“ 43

Варна – 9000

www.choircomp.org

office@choircomp.org

tel: +359 889 919 426